Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Banki są coraz bardziej przyjazne dla klientów, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy klienci nie są zadowoleni z ich usług. Walka o klientów pomiędzy poszczególnymi podmiotami finansowymi sprawia, że niekiedy klient czuje się oszukany i rozpoczyna spór z bankiem. Sposoby rozwiązania takiego sporu mogą być różne.

Najczęstsze problemy

Najczęstszą przyczyną sporów z bankami są nieprawidłowo naliczane opłaty, nieprzestrzeganie przez bank warunków obowiązywania promocji, zbyt wczesne naliczanie odsetek od zadłużenia, czy też wprowadzanie zbyt częstych zmian w regulaminach działania poszczególnych produktów.

Najprostszym sposobem rozwiązania tego typu problemów jest złożenie reklamacji w oddziale banku. Przed jej złożeniem warto jednak upewnić się, że jest ona zasadna, by nie tracić czasu na spór, który z góry jest przegrany.

Zasadność reklamacji

Przed złożeniem reklamacji w oddziale banku powinno się przyjrzeć dokładnie regulaminowi działania danego produktu oraz umowie podpisanej z bankiem. W tych dwóch kluczowych dokumentach znajdują się wszelkie informacje, które pomagają odpowiedzieć na pytanie, czy reklamacja jest zasadna, czy też nie. Są w nich zapisane wszelkie prawa i obowiązki zarówno klienta, jak i instytucji finansowej.

Reklamację najczęściej składa się w przypadku nieprawidłowego świadczenia usług, niedotrzymywania warunków umowy oraz gdy działanie banku jest niezgodne z obowiązującym prawem. Mówiąc o nieprawidłowym świadczeniu usług, zwykle ma się na myśli różnego typu nieprawidłowości pojawiające się na rachunku osobistym. Przykładowo, reklamacja jest zasadna, jeśli bank nie wywiązuje się z warunków obowiązywania promocji, nie zamyka rachunku, mimo złożenia odpowiedniej dyspozycji, lub gdy pobiera z konta bankowego opłaty niezgodne z aktualnie obwiązującym cennikiem.

Powodem reklamacji może być także nieprawidłowe działanie karty płatniczej. Najczęściej dotyczy ono potrącania z rachunku innych kwot niż te, które rzeczywiście są wydawane przez klienta, odmowy wypłaty pieniędzy z bankomatu, kilkukrotne zaksięgowanie tej samej operacji, naliczania opłat za wypłaty z bankomatów, mimo że powinny być one darmowe, oraz pojawiania się na rachunku płatności, które nigdy nie miały miejsca.

Równie często reklamacje w bankach dotyczą niewywiązywania się z umów i zobowiązań przez bank. Zwykle dotyczą skarg na sposób prowadzenia rachunku osobistego przez instytucję finansową. Powodem reklamacji na usługę może być przykładowo brak informacji o przerwie w możliwości zalogowania się na rachunek.

Ostatnim powodem złożenia reklamacji może być działanie banku niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nieprawidłowe zapisy mogą znaleźć się na przykład w umowach kredytowych (zwłaszcza dotyczących zobowiązań hipotecznych w walucie obcej). Sytuacje takie mają jednak miejsce bardzo rzadko, gdyż obecnie Komisja Nadzoru Finansowego dokładnie kontroluje wszelkie umowy i regulaminy dotyczące produktów bankowych. Jeżeli podczas kontroli KNF natrafi na sprzeczne z prawem zapisy, nakłada na bank karę finansową i dodatkowo umieszcza zapis w rejestrze klauzul niedozwolonych. Gdy klient sam dopatrzy się w umowie zapisów budzących jego wątpliwości, może złożyć w banku reklamację, a jeśli ta nie zadziała – zgłosić skargę do KNF. Niestety, w przypadku wcześniejszej akceptacji budzącego wątpliwości regulaminu, klientowi trudno będzie udowodnić swoje racje nawet przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Jak złożyć reklamację?

Jeśli pojawi się jakikolwiek spór z bankiem, najlepiej jest udać się do jego oddziału i na miejscu spróbować omówić sprawę z pracownikiem bądź kierownikiem danej placówki. Zazwyczaj jest to wystarczające zachowanie, by rozwiązać konflikt i wyjaśnić szybko całą sprawę. Jeśli reklamacja jest oczywista, bank uznaje rację klienta i stara się jak najszybciej usunąć nieprawidłowość. Jeżeli jednak bank odmówi uznania reklamacji, konieczne jest zgłoszenie się po pomoc do organów zewnętrznych.

Forma reklamacji

Jeżeli uważamy, że dana decyzja banku jest zła, lub że wykonana przez niego dyspozycja jest niepoprawna, składamy reklamację. Reklamacja może być złożona ustnie w placówce banku, telefoniczne lub pisemnie – poprzez email, wysłana listownie lub przedłożona osobiście w oddziale instytucji finansowej. Im poważniejsza sprawa, tym większą ostrożność powinno się zachować. W przypadku niezbyt dużych problemów reklamację można złożyć telefonicznie bądź przez email, jednak gdy kwota reklamacji jest wysoka, lub gdy sprawa dotyczy poważnych nieprawidłowości, reklamację powinno się złożyć osobiście. Dodatkowo, powinno się zażądać wydania potwierdzenia przyjęcia pisma przez pracownika banku, by mieć dowód na to, kiedy reklamacja została złożona.

Data złożenia reklamacji jest istotna, gdyż instytucja finansowa z reguły w ciągu 30 dni powinna odpowiedzieć na nią w sposób przyjmujący bądź odrzucający żądanie klienta. Termin ten nie jest regulowany prawnie, dlatego też warto sprawdzić, czy dany bank nie rozpatruje reklamacji w okresie dłuższym, zgodnym ze swoimi wewnętrznymi regulacjami. Często można jednak spotkać się z sytuacją, gdy bank błyskawicznie odpowiada na skargi i reklamacje, gdyż w ten sposób chce podnosić standard świadczonych przez siebie usług. Co więcej, na stronach internetowych banków bądź po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej można coraz częściej znaleźć gotowe formularze kontaktowe, służące do składania wniosków reklamacyjnych.

Brak odpowiedzi na reklamację

Każdy klient banku powinien pamiętać, że brak terminowej odpowiedzi na reklamację, skutkuje automatycznym uznaniem jej przez bank. Jeśli w przewidzianym czasie na odpowiedź, racje klienta nie zostaną uznane i reklamacja zostanie odrzucona, klient może zgłosić się do Arbitra Bankowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Arbiter Bankowy

Bezsprzecznie każdy klient składający reklamację chciałby, aby spór z bankiem skończył się na tym etapie. Jeśli tak się nie stanie, niezadowolony z usług banku klient może zgłosić się do Arbitra Bankowego. Wyznacza go Związek Banków Polskich. Niestety, klienci powinni pamiętać, że statystycznie przed arbitrażem częściej wygrywają banki. Nie oznacza to, że klient z pewnością przegra, jednak jeśli tak się stanie, będzie musiał dodatkowo ponieść koszty procesu. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się wszystkim umowom i regulaminom przed zgłoszeniem się do Arbitra – szanse na wygraną pojawiają się jedynie wtedy, gdy wina za zaistniały spór leży po stronie banku.

Z usług Arbitra Bankowego mogą skorzystać jedynie ci klienci, którzy złożyli wcześniej reklamację w banku i uzyskali na nią odpowiedź odmowną. Dodatkowym warunkiem możliwości skorzystania z pomocy arbitrażowej jest żądanie rekompensaty o kwocie nieprzekraczającej 8 tysięcy złotych. Istotną kwestią jest także to, czy dany bank należy do Związku Banków Polskich – jeśli tak nie jest, nie ma obowiązku respektowania rozstrzygnięć Arbitra.

Kim jest Arbiter Bankowy?

Arbiter Bankowy jest osobą powoływaną przez Zarząd Związku Banków Polskich na kadencję trwającą 4 lara. Zadaniem Arbitra jest polubowne rozstrzyganie sporów pomiędzy klientami indywidualnymi a bankami. Co ważne, nie rozstrzyga on sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a firmami.

Jak skorzystać z pomocy Arbitra Bankowego?

Aby uzyskać pomoc Arbitra, należy zgłosić się do niego i uiścić opłatę w wysokości 50 złotych. Dodatkowo należy złożyć wniosek, w którym powinna być opisana sprawa – co było przedmiotem reklamacji, w jakim banku została ona złożona, a także jakiej rekompensaty oczekuje się w zamian i dlaczego jej żądanie jest zasadne. Jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty przez Arbitra ze względów formalnych, połowa opłaty zostanie zwrócona wnioskodawcy. W przypadku, gdy Arbiter orzeknie, że bank powinien uznać reklamację, cała opłata wróci do klienta. Instytucje finansowe mają 14 dni na zastosowanie się do rozstrzygnąć arbitrażowych.

Rekompensata wyższa niż 8 tysięcy złotych – jak ją otrzymać?

Jeżeli nieuznana reklamacja wiązała się z rekompensatą przewyższającą kwotę 8 tysięcy złotych, klient nie może zgłosić się ze swoją sprawę do Arbitra Bankowego. Ma natomiast możliwość skorzystania z pomocy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd ten rozpatruje sprawy, których wartość przewyższa kwotę 500 złotych, jednak aby wniosek klienta trafił do organu, zgodę na to musi wyrazić zarówno klient, jak i bank, z którym toczy on spór.

Jak wygląda proces w Sądzie Polubownym?

Gdy Arbiter Bankowy nie zgodzi się z racjami klienta bądź gdy sprawa nie może zostać do niego skierowana ze względu na zbyt wysoką kwotę rekompensaty, możliwe jest rozpatrzenie reklamacji w Sądzie Polubownym. Aby postępowanie mogło się rozpocząć, musi wyrazić na nie zgodę bank. jeśli klient będzie ubiegał się o rekompensatę, jej kwota nie może być niższa niż 500 złotych, jednak jej maksymalna wysokość nie jest ograniczona.

Postępowanie zwykle jest dość krótkie i kończy się orzeczeniem, od którego trudno się odwołać. Pierwsza część procesu obejmuje mediacje, a w przypadku braku ich skuteczności – dochodzi do właściwego postępowania przed Sądem Polubownym. Koszt każdej z części postępowania wynosi 250 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sporu na korzyść klienta, organ może orzec, że koszty te ma zwrócić wnioskodawcy bank.

Ostateczne rozwiązanie – powództwo cywilne

Ostatnią możliwością rozwiązania sporu z bankiem jest powództwo cywilne. Może z niego skorzystać każdy klient poszkodowany przez instytucję finansową, jednak rzadko decydują się na nią osoby, które zostały poszkodowane w niewielkim stopniu. Rozwiązanie to jest czasochłonne, a szanse na zwycięstwo nie są duże. Co prawda, nie można stwierdzić, że proces z powództwa cywilnego będzie przegrany, jednakże tego typu postępowania są w Polsce nowością. Z tego powodu trudno jest stwierdzić, czy sąd przychyli się do wniosku klienta, czy też poprze bank.

Unikanie sporów

Aby uniknąć sporów z bankiem, najlepiej jest dokładnie zapoznawać się ze wszystkimi regulaminami, warunkami promocji i umowami. Wiele reklamacji i problemów jest bowiem spowodowanych nieznajomością działania produktów, z których korzystają klienci instytucji finansowych. Jeśli jakieś zapisy w umowie bądź w regulaminie są dla nas niezrozumiałe, nie powinniśmy decydować się na dany produkt, lecz znaleźć inny, którego działanie jest dla nas jasne.

Spory nie pojawiają się również, jeżeli problemy są zgłaszane na bieżąco. Im później klient składa reklamację, tym trudniej jest mu udowodnić swoje racje. Dobrze jest zatem często sprawdzać stan rachunku oraz kontrolować saldo zadłużenia, jeśli korzysta się z pożyczek gotówkowych czy kredytów hipotecznych. Warto również czytać dokładnie wszelkie wiadomości wysyłane przez bank, by wiedzieć, kiedy zmieniają się tabele opłat i kiedy kończą się równego rodzaju promocje na posiadane produkty.

5 (100%) 1 głos[ów]